Výstava: Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo

Jaskyne Slovenského krasu sa v roku 1995 dostali na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je to
nielen ocenenie práce tých, ktorí jaskyne objavili, preskúmali, zdokumentovali..., ale aj určitá výzvu na zmenu postoja k jaskyniam. Jaskyne sú vzácne prírodné výtvory bez ohľadu na to, či sú v zozname UNESCO, alebo nie. To, že sa stali súčasťou zoznamu, nám umožňuje posunúť sa ďalej  v ich ochrane. Zrazu máme pádne dôvody. A to nielen na ich fyzickú ochranu, ale aj na zmenu prístupov, ako to dosiahnúť. Jaskyne nám neochránia ani ploty ani uzávery, ba ani zákony. S tým máme ako praktickí jaskyniari svoje dlhoročné skúsenosti. Podstatou prírodného dedičstva je forma kultúrneho odkazu. Ak budeme chrániť a rozvíjať tento odkaz, prispejeme viac k ochrane jaskýň, ako budovaním plotov. Kultúrny odkaz nie je niečo hmotné, čo by mohol vlastniť jednotlivec. Je to hodnota iba pre celú spoločnosť, ktorú táto spoločnosť prisúdila jaskyniam; jednak zákonou ochranou jaskýň, ale tiež zápisom jaskýň Slovenského krasu do zoznamu Svetového prírodného dedičstva. Prezentovať tieto jaskyne pred verejnosťou a preniesť tento kultúrny odkaz na ďalšiu generáciu, je základná forma ich ochrany. To je hlavným cieľ tejto výstavy.
 

Kontakt:
Speleoklub MINOTAURUS, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
email: stankov@ke.psg.sk

Obsah výstavy:

 1.  panel - Jaskyne slovenského krasu - svetové prírodné dadičstvo
 2.  panel - Geologická stavba a hydrológia krasového zemia
 3.  panel - Ako vznikajú jakyne
 5.  panel - Geomorfologické tvary jaskýň
 6.  panel - Sintrová krása jaskýň
 7.  panel - Život v jaskyniach
 8.  panel - Cesta k dedičstvu
 9.  panel - Jaskyne a človek
10. panel - Ochrana a využívanie jaskýň
11. panel - Povrchové krasové javy, krajina Slovenského krasu
12. panel - Jaskyňa Domica
13. panel - Silicko - Gombasecký jaskynný systémá
14. panel - Krásnohorská jaskyňa
15. panel - Jasovská jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa
16. panel - Jaskynný systém Dobšinská ľadová jaskyňa - Stratenská jaskyňa